Gost sajma: Svetlana Slapšak

  • 23 April 2015

Svetalana Slapsak

Svetlana Slapšak  je rođena u Beogradu 1948. godine  gdje je završila Klasičnu gimnaziju.  Doktorirala je na Odjeljenju za antičke studije – lingvistički smjer.

Predavala je na mnogim jugoslovenskim, evropskim i američkim univerzitetima (Sarajevo, Novi Sad, Zagreb, Dubrovnik, Skoplje, Firenca, Bolonja, Beč, Grac, Bratislava, Ženeva, i dr. ) Od 1997. g. redovni  je  profesor za antropologiju antičkih svjetova, studije roda i balkanologiju  Fakulteta za humanistiku u Ljubljani. Pored toga  glavna je  urednica časopisa ProFemina u Beogradu.  Do sada je objavila preko 40 knjiga i zbornika, preko 300 studija (lingvistika, antičke studije, balkanologija, studije roda), preko 700 eseja, jedan roman, prevode sa grčkoga, novogrčkoga, latinskoga, francuskoga, engleskoga i slovenačkog. Pisala je kolumne u Književnoj reči, Teleksu, Vremenu, Nezavisnom, i drugim časopisima. U mariborskom “Večeru”  piše rubriku jednom nedeljno već 14 godina.  Sastavila je knjigu o dječijim pravima i na slovenačkom,  a  knjiga je prevedena na romski 2006. g.  Bila je predložena, u grupi od 1000 žena, za Nobelovu nagradu za mir (2005).